/ 11

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, sự vận dụng của Đảng ta về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

Upload: LeThao.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 12183|Tải về: 19|Cấp: Đại học

lời mở đầu ! chủ tịch hồ chí minh, người ta gọi bác là vị cha già dân téc, người anh hùng giải phóng dân téc, danh nhân văn hoá thế giới. người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân téc. người đã dành hết tình cảm yêu thương cho mọi thế hệ người dân việt nam. người là cha, là bác, là anh, là vị chủ tịch nước đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hoà. cuộc đời hoạt động cách mạng của người là một tấm gương tuyệt vời về ý trí và khí tiết cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng nhân đạo, yêu mến nhân dân tha thiết, tư tưởng đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn giản dị. sự nghiệp cách mạng cao cả của người là tấm gương sáng cho toàn đảng, toàn dân ta noi theo và tiến...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.