Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC CÁCH MẠNG VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

Cấp:Đại học|Lượt xem:4150|Tải về:18|Số trang:23 | Ngày upload:09/01/2012

chuyên đề 9: tư tưởng hồ chí minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng và vấn đề giáo dục y đức trong giai đoạn cách mạng hiện nay th.s trần quang tuynh i/

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.