Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc

Upload: HuyPhan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1445|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu . tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề cơ bản của cách mang việt nam từ cách mang dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa ,là kết quả của sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác –lê nin vào điều kiện hoàn cảnh cụ th

LỜI MỞ ĐẦU .

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các

vấn đề cơ bản của Cách mang Việt Nam từ Cách mang dân tộc dân chủ đến Cách

Mạng xã hội chủ nghĩa ,là kết quả của sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản

của Chủ nghĩa Mác –Lê nin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam ,đồng thời

là sự kết tinh tinh hoa của dân tộc giải phóng giai cấp và giải phóng con người .

Hệ thống nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm :

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề Đảng cộng sản Việt Nam với tư cách là người

sáng lập và rèn luyện Đảng ta .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân do dân và vì dân .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc về đạo đức văn hóa ,về Chủ

nghĩa Xá hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam về kinh tế về quân sự về

phương pháp và phong cách .

Vấn đề dân tộc tôn giáo và nhân quyền là những vấn đề nhạy cảm luôn được các

thế lực thù địch lợi dụng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta

.Mặt khác do sự phát triển ,biến đổi tất yếu trong nội hàm của các vấn đề trên cũng

đăt ra những nội dung mới về lý luận và thực tiễn trong việc nhận thức và giải quyết

vấn đề dân tộc trong bối cảnh tình hình mới .Đây là đòi hỏi có tính tất yếu cần được

đầu tư nghiên cứu để cung cấp những luận cứ khoa học khách quan góp phần giải

quyết hiệu quả hơn vấn đề dân tộc trong bối cảnh tình hình phát triển hiện nay của đất

nước .Từ lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin ,được Đảng ta,Chủ tịch Hồ Chí Minh và

giới khoa học vận dụng vào Việt Nam,từ thực tiễn tình hình dân tộc và việc giải quyết

vấn đề dân tộc ,thực hiện đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong mấy chục năm qua

,việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nhân thức về vấn đề dân tộc trong bối cảnh tình

hình hiện nay là rất cần thiết .

Vì vậy bài viết dưới đây xin được đề cập tới vấn đề : "Tư tưởng Hồ Chí Minh về

vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc "

NỘI DUNG .

I. Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc .

II. Tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc .

III. Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh –NXB Chính trị quốc gia .

2. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học .

3. Hồ Chí Minh –Những sự kiện-NXB Thông tin lý luận HN.

4. Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển CN Mac Lênin về Đảng cộng sản –NXB

Chính trị quốc gia HN.

5. Hồ Chí Minh –Giải phóng dân tộc và đổi mới –NXB Chính trị quốc gia HN.

6. Kênh thông tin tư liệu : Wattpad.com.

7. Trang điện tử của Ủy ban dân tộc : Ubdt.gov.vn.

8. Bách khoa toàn thư Wikipedia.org.

CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM FILE PDF + WORD

[Ẩn quảng cáo]