Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

UCP 600 VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN THƯ TÍN DỤNG CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC (TRANSFERABLE L/C)

tröôøng ñaïi hoïc kinh teá tp. hoà chí minh khoa ngân hàng ٭٭٭٭٭٭ bộ môn thanh toán quốc tế đề tài: ucp 600 và các điều khoản liên quan đến thư tín dụng có thể

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1217|Tải về:0|Số trang:15

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: