Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

UCP 600 VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN THƯ TÍN DỤNG CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC (TRANSFERABLE L/C)

Cấp:Đại học|Lượt xem:1783|Tải về:0|Số trang:17 | Ngày upload:15/01/2013

tröôøng ñaïi hoïc kinh teá tp. hoà chí minh khoa ngân hàng ٭٭٭٭٭٭ bộ môn thanh toán quốc tế đề tài: ucp 600 và các điều khoản liên quan đến thư tín dụng có thể

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.