Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Ứng dụng các mô hình định lượng đánh giá rủi ro tín dụng tại NHTMCP Phương Tây

Cấp:Đại học|Lượt xem:385|Tải về:3|Số trang:126 | Ngày upload:28/01/2013

phần 1: lời mở đầu hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại là một trong những hoạt động truyền thống và quan trọng, hoạt động này ngoài việc mang lại lợi nh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.