Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô đối với CNH-HĐH ở nước ta

Cấp:Đại học|Lượt xem:1285|Tải về:2|Số trang:31 | Ngày upload:04/03/2012

a. lời mở đầu q uá trình chuyển sang kinh tế thị trường và thực hiện cnh-hđh ở việt nam là bước chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý k

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.