Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Vai trò của cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô đối với CNH-HĐH ở nước ta

a. lời mở đầu q uá trình chuyển sang kinh tế thị trường và thực hiện cnh-hđh ở việt nam là bước chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý k

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1096|Tải về:2|Số trang:31

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: