/ 32

Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Upload: HongnhungNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 13516|Tải về: 36|Cấp: Đại học

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a.mở đầu trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư và chính trị xã hội. chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa mác - lênin đã nghiên cứu một cách toàn diện về các quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. trong đó, chủ nghĩa xã hội khoa học đã tập chung nghiên cưú những nguyên tắc căn bản, những điều kiện, con đường, hình thức, phương pháp đấu tranh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.