/ 27

Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và những biên pháp tạo điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Upload: CucKu.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2855|Tải về: 4|Cấp: Đại học

vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam và những biên pháp tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ------------------------ lời nói đầu kể từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi năm1986, đảng và nhà nước ta chủ trương đổi mới toàn diện nền kinh tế đât nước với phương châm chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. đảng và nhà nước đã khẳng định phát huy mọi nguồn lực trong nước đồng thời kết hợp tận dụng thời cơ quốc tế tiến hành thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thành công với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. qua những đổi mới kịp thời, nền kinh tế nước ta đã đạt được...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.