Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

Cấp:Đại học|Lượt xem:113|Tải về:0|Số trang:35 | Ngày upload:28/01/2013

lời mở đầu như mọi người đã biết, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao của văn minh nhân loại. từ trước đến nay nó tồ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.