Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức ngày nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:7893|Tải về:20|Số trang:26 | Ngày upload:04/12/2011

mục lục lời nói đầu 1 i: khái niệm: 2 1: khái niêm nhân lực, khái niệm nguồn nhân lực. 2 2: khái niệm về quản trị nhân lực, quản lý nhân lực 2 ii: vai trò của q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.