Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của trí thức trong sự nghiệp đổi mới CNH-HĐH đất nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:5326|Tải về:5|Số trang:20 | Ngày upload:16/07/2012

* vai trò của trí thức trong sự nghiệp đổi mới cnh-hđh đất nước: trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đảng ta đã nhận thức sâu sắc tư tưởng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.