Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của vốn ODA với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:3721|Tải về:22|Số trang:39 | Ngày upload:29/03/2012

lời mở đầu vốn và hiệu quả sử dụng vốn là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.các nước đang ph

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.