Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:2709|Tải về:4|Số trang:24 | Ngày upload:03/03/2012

phần thứ nhất: giới thiệu đề tài đêt nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu ,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.