/ 24

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Upload: BaoNgo.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 2695|Tải về: 4|Cấp: Đại học

phần thứ nhất: giới thiệu đề tài đêt nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng văn minh từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch và các công cụ khác. nhà nước đóng vai trò điều hành nền kinh tế vĩ mô (định hướng và điều tiết) nhằm phát huy vai trò tích cực, hạn chế và ngăn ngõa các mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường. trong quá trình đổi mới và thực hiện việc cải cách hành chính hiện nay, cải cách là công cụ quản lý kinh tế vĩ mô được đổi mới và ngày càng hoàn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.