Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:399|Tải về:0|Số trang:28 | Ngày upload:22/11/2011

lời mở đầu sau ngày đất nước thống nhất (1975) việt nam vẫn tiếp tục duy trì và triển khai cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung trong toàn quốc. việc áp dông c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.