Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

vấn đề cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:2768|Tải về:4|Số trang:27 | Ngày upload:10/01/2012

mục lục phần i: nhà nước i- cơ sở lý luận ii- nguồn gốc xuất hiện nhà nước iii- bản chất của nhà nước iv- nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam phần ii:vấn đề cải

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.