Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán trong quy trình kiểm toán độc lập BCTC ở các Công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:1453|Tải về:7|Số trang:75 | Ngày upload:22/11/2011

mở đầu 1. sự cần thiết của đề tài hoạt động kiểm toán độc lập là nhu cầu cần thiết cho mọi chế độ xã hội, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế phát triển. ngày

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.