Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng khái niệm trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán Báo cáo tài chính

Cấp:Đại học|Lượt xem:1370|Tải về:1|Số trang:37 | Ngày upload:22/11/2011

mục lục lời mở đầu.....1 phần i: cơ sở lý luận về tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính.....3 1.1 tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính.....3 1.2

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.