/ 37

Vận dụng khái niệm trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán Báo cáo tài chính

Upload: KhanhTO.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1369|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu.....1 phần i: cơ sở lý luận về tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính.....3 1.1 tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính.....3 1.2 các khái niệm cơ bản về trọng yếu.....5 1.2 tiêu chuẩn để xác định trọng yếu7 7 1.2.1. quy mô7 7 1.2.2 bản chất.....10 10 1.3 vận dụng khái niệm trọng yếu trong kiểm toán.....15 1.3.1 cơ sở vận dụng15 15 1.3.2 phương pháp xác lập mức trọng yếu.....15 1.3.3 quy trình đánh giá tính trọng yếu.....17 1.3.4 thí dụ.....24 phần ii : đánh giá chung về vận dụng khái niệm trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam .....30 2.1 ưu điểm.....30 2.2 hạn chế.....31 2.3 một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá tính trọng yếu tại việt nam .....33 kết luận.....35 tài liệu tham khảo lời mở đầu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.