Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta

Cấp:Đại học|Lượt xem:5457|Tải về:21|Số trang:120 | Ngày upload:22/11/2011

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong suốt mấy chục năm tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ở nước ta, thị trường lao động với tư cách là một bộ phậ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.