Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng lý luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:559|Tải về:1|Số trang:14 | Ngày upload:01/03/2012

lời nói đầu thu nhập là một yếu tố quan trọng đối với ngành lao động. một trong những thành phân chủ yếu của thu nhập là tiền lương. có thể nói tiền lương là đi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.