Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học bài Hình thái kinh tế - xã hội

Cấp:Đại học|Lượt xem:2076|Tải về:2|Số trang:92 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong dạy học các bộ môn khoa học xã hội, đặc biệt là dạy học môn "những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin", việc vận dụng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.