/ 92

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học bài Hình thái kinh tế - xã hội

Upload: TrieuHa.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 2071|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong dạy học các bộ môn khoa học xã hội, đặc biệt là dạy học môn "những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin", việc vận dụng những nguyên tắc của quá trình dạy học có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả truyền đạt kiến thức của người dạy đến người học, làm cho người học lĩnh hội những kiến thức từ người dạy một cách có hiệu quả nhất. một trong những nguyên tắc cú tỏc dụng to lớn đối với việc dạy học phần "hỡnh thỏi kinh tế - xã hội" là nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, bởi lẽ nội dung kiến thức của bài này có đặc thù là nó mang tính khỏi quát thực tiễn rất cao. vì thế, để dạy tốt phần này buộc người dạy phải nắm vững nguyên tắc thống nhất giữa lý...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.