Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học bài Hình thái kinh tế - xã hội

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong dạy học các bộ môn khoa học xã hội, đặc biệt là dạy học môn "những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin", việc vận dụng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1851|Tải về:2|Số trang:92

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: