Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học môn khoa học lớp 4

Cấp:Đại học|Lượt xem:2594|Tải về:15|Số trang:15 | Ngày upload:22/11/2011

đề cương luận văn cao học học viên: ông thị thái hằng líp: k14 gdth tên đề tài: "vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học môn khoa học líp 4"

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.