Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng phương pháp điều tra chọn mẫu để điều tra năng suất và sản lượng lúa

Cấp:Đại học|Lượt xem:969|Tải về:0|Số trang:40 | Ngày upload:29/03/2012

lời mở đầu từ lâu đời và trong những năm đổi mới, nụng dõn đó góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dõn tộc, giải phóng đất nước, đưa nền nôn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.