/ 43

Vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1986 - 2002)

Upload: ChangtraiThangmuoihai.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 442|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài năm 1930, đảng cộng sản việt nam ra đời đồng nghĩa với việc giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. hơn nửa thế kỷ sau đó, giai cấp công nhân việt nam thông qua đảng tiên phong của mình đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo quần chúng nhân dân đánh đổ ách thống trị của thực dân pháp, phát xít nhật và đế quốc mĩ giành độc lập dân téc, thống nhất tổ quốc, hoàn thành cuộc cách mạng dân téc, dân chủ nhân dân trong cả nước, đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. sau năm 1975, trong thời gian đầu đầy gian khổ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân việt nam tiếp tục chứng minh tính ưu việt, chứng minh vai trò của mình trước...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.