Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

Cấp:Đại học|Lượt xem:6970|Tải về:24|Số trang:33 | Ngày upload:01/09/2011

chương 1 những vấn đề cơ bản về vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp 1 - tổng quan về vcđ 1.1- khái niệm, cơ cấu vcđ trong doanh nghiệ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.