Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

vốn FDI và các ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế ở Việt Nam .

Cấp:Đại học|Lượt xem:460|Tải về:0|Số trang:14 | Ngày upload:25/10/2012

m ở đ ầu mức độ hội nhập về kinh tế của việt nam đang ngày càng sâu sắc thông qua việc đẩy mạnh thu hút fdi cũng như tham dự vào các hiệp ước thương mại vùng,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.