Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng dược phẩm của công ty cp dược hậu giang

Cấp:Đại học|Lượt xem:1993|Tải về:28|Số trang:40 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục — - – [url="/#_toc278143474"]chương i: khái quát về công ty cổ phần dược hậu giang và ngành hàng dược phẩm 1 [url="/#_toc278143475"]1.1 tổng quát

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.