Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐÀM THOẠI ĐỂ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM TRUYỆN

Cấp:Đại học|Lượt xem:4973|Tải về:11|Số trang:46 | Ngày upload:28/01/2013

trường đại học sư phạm thái nguyên khoa giáo dục mầm non xây dựng hệ thống câu hỏi đàm thoại để giáo dục ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo lớn trong hoạt độn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.