Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bến xe khách

Upload: GiangNguyen.dokovn01|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 774|Tải về: 2|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục lời nói đầu 4 chương i: tổng quan về công ty cổ phần tin học viễn thông piacom 6 1.1- quá trình hình thành, hoạt động và phát triển cua công ty. 6 1.1.1- quá trình hình thành công ty cổ phần tin học viễn thông piacom. 6 1.1.2- hoạt động của công ty cổ phần tin học viễn thông petrolimex. 9 1

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PIACOM 6

1.1- Quá trình hình thành, hoạt động và phát triển cua công ty. 6

1.1.1- Quá trình hình thành Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông PIACOM. 6

1.1.2- Hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. 9

1.2- Bộ máy tổ chức Công ty PIACOM. 13

1.3- Định hướng trong tương lai. 17

CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG 19

2.1- Thông tin và vai trò thông tin trong tổ chức. 19

2.1.1- Khái niệm thông tin quản lí. 20

2.1.2- Vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức. 21

2.2- Hệ thống thông tin và các bộ phận cấu thành. 22

2.2.1- Khái niệm hệ thống thông tin. 22

2.2.2- Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin. 23

2.2.3 - Chức năng của hệ thống thông tin trong tổ chức 23

2.2.4- Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin. 24

2.3- Nguyên nhân và phương pháp phát triển hệ thống thông tin. 25

2.3.1- Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin. 25

2.3.2- Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin. 27

2.4- Phân tích hệ thống thông tin quản lí. 32

2.4.1- Phương pháp thu thập thông tin. 32

2.4.2- Công cụ mô hình hóa hệ thống thông tin quản lí. 34

2.5- Thiết kế logic hệ thống thông tin. 39

2.6- Thiết kế vật lí ngoài. 40

2.6.1- Thiết kế đầu vào. 40

2.6.2- Thiết kế đầu ra. 41

2.7- Thiết kế vật lí trong các xử lí. 41

2.8- Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. 43

2.8.1- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. 43

2.8.2- Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net. 44

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ BẾN XE KHÁCH 45

3.1- Sự cần thiết của việc phát triển hệ thống thông tin quản lí bến xe khách. 45

3.1.1- Tìm hiểu tình hình thực tế. 45

3.1.2- Định hướng xây dựng hệ thống thông tin quản lí bến xe khách. 46

3.1.3- Mô tả sơ lược hệ thống thông tin mới. 47

3.2- Phân tích hệ thống thông tin quản lí bến xe khách. 48

3.2.1- Thu thập thông tin. 48

3.2.2- Sơ đồ luồng thông tin (IFD). 49

3.2.3- Sơ đồ chức năng (BFD). 50

3.2.4- Sơ đồ ngữ cảnh. 52

3.2.5- Sơ đồ luồng dữ liệu. 52

3.3- Thiết kế cơ sở dữ liệu. 56

3.3.1- Tệp Danh mục Xe. 56

3.3.2- Tệp Danh mục Lái xe. 57

3.3.3- Tệp Danh mục Xe ô tô và Lái xe. 57

3.3.4- Tệp Danh mục Nhân viên. 57

3.3.5- Tệp Danh mục bến xe. 58

3.3.6- Tệp Danh mục Xe và Bến xe. 58

3.3.7- Tệp Danh mục Vị trí bến. 58

3.3.8- Tệp Danh mục Phí bến bãi. 59

3.3.9- Tệp Danh mục Thông tin xe trong bến. 59

3.3.10- Tệp Danh mục Lệnh xuất bến. 60

3.3.11- Tệp Danh mục vé. 60

3.3.12- Mô hình quan hệ thực thể. 61

3.4- Một số giải thuật chương trình 62

3.4.1- Giải thuật đăng nhập. 64

3.4.2- Giải thuật cập nhật. 65

3.4.3- Giải thuật Tìm kiếm. 66

3.4.4- Giải thuật lên Báo cáo. 67

3.5- Một số giao diện chính của chương trình. 68

3.5.1- Giao diện đăng nhập. 68

3.5.2- Giao diện chính. 68

3.5.3- Giao diện danh sách Lái xe. 69

3.5.4- Giao Diện cập nhật Lái xe. 69

KẾT LUẬN 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

[Ẩn quảng cáo]