Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bến xe khách

Cấp:Đại học|Lượt xem:596|Tải về:2|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục lời nói đầu 4 chương i: tổng quan về công ty cổ phần tin học viễn thông piacom 6 1.1- quá trình hình thành, hoạt động và phát triển cua công ty. 6 1.1.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PIACOM 6

1.1- Quá trình hình thành, hoạt động và phát triển cua công ty. 6

1.1.1- Quá trình hình thành Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông PIACOM. 6

1.1.2- Hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. 9

1.2- Bộ máy tổ chức Công ty PIACOM. 13

1.3- Định hướng trong tương lai. 17

CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG 19

2.1- Thông tin và vai trò thông tin trong tổ chức. 19

2.1.1- Khái niệm thông tin quản lí. 20

2.1.2- Vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức. 21

2.2- Hệ thống thông tin và các bộ phận cấu thành. 22

2.2.1- Khái niệm hệ thống thông tin. 22

2.2.2- Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin. 23

2.2.3 - Chức năng của hệ thống thông tin trong tổ chức 23

2.2.4- Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin. 24

2.3- Nguyên nhân và phương pháp phát triển hệ thống thông tin. 25

2.3.1- Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin. 25

2.3.2- Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin. 27

2.4- Phân tích hệ thống thông tin quản lí. 32

2.4.1- Phương pháp thu thập thông tin. 32

2.4.2- Công cụ mô hình hóa hệ thống thông tin quản lí. 34

2.5- Thiết kế logic hệ thống thông tin. 39

2.6- Thiết kế vật lí ngoài. 40

2.6.1- Thiết kế đầu vào. 40

2.6.2- Thiết kế đầu ra. 41

2.7- Thiết kế vật lí trong các xử lí. 41

2.8- Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. 43

2.8.1- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. 43

2.8.2- Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net. 44

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ BẾN XE KHÁCH 45

3.1- Sự cần thiết của việc phát triển hệ thống thông tin quản lí bến xe khách. 45

3.1.1- Tìm hiểu tình hình thực tế. 45

3.1.2- Định hướng xây dựng hệ thống thông tin quản lí bến xe khách. 46

3.1.3- Mô tả sơ lược hệ thống thông tin mới. 47

3.2- Phân tích hệ thống thông tin quản lí bến xe khách. 48

3.2.1- Thu thập thông tin. 48

3.2.2- Sơ đồ luồng thông tin (IFD). 49

3.2.3- Sơ đồ chức năng (BFD). 50

3.2.4- Sơ đồ ngữ cảnh. 52

3.2.5- Sơ đồ luồng dữ liệu. 52

3.3- Thiết kế cơ sở dữ liệu. 56

3.3.1- Tệp Danh mục Xe. 56

3.3.2- Tệp Danh mục Lái xe. 57

3.3.3- Tệp Danh mục Xe ô tô và Lái xe. 57

3.3.4- Tệp Danh mục Nhân viên. 57

3.3.5- Tệp Danh mục bến xe. 58

3.3.6- Tệp Danh mục Xe và Bến xe. 58

3.3.7- Tệp Danh mục Vị trí bến. 58

3.3.8- Tệp Danh mục Phí bến bãi. 59

3.3.9- Tệp Danh mục Thông tin xe trong bến. 59

3.3.10- Tệp Danh mục Lệnh xuất bến. 60

3.3.11- Tệp Danh mục vé. 60

3.3.12- Mô hình quan hệ thực thể. 61

3.4- Một số giải thuật chương trình 62

3.4.1- Giải thuật đăng nhập. 64

3.4.2- Giải thuật cập nhật. 65

3.4.3- Giải thuật Tìm kiếm. 66

3.4.4- Giải thuật lên Báo cáo. 67

3.5- Một số giao diện chính của chương trình. 68

3.5.1- Giao diện đăng nhập. 68

3.5.2- Giao diện chính. 68

3.5.3- Giao diện danh sách Lái xe. 69

3.5.4- Giao Diện cập nhật Lái xe. 69

KẾT LUẬN 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

Tag: xây dựng hệ thống thông tin, xây dựng hệ thống quản lý, hệ thống thông tin quản lý, quản lý hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý điểm, hệ thống quản lý xe, quản lý thông tin khách hàng, hệ thống quản lý khách sạn, quản trị hệ thống thông tin, hệ thống thông tin địa lý gis,