Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuốc của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ

Cấp:Đại học|Lượt xem:276|Tải về:2|Số trang:78 | Ngày upload:02/08/2013

1 Chương I 3 Tổng quan về Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ và chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 I Tổng quan về công ty Tân Thế Kỷ (New Century Soft)

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.