Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

XHH052 - Quan điểm dạy học Lấy học sinh làm trung tâm” và việc thực trong thực tiễn

Cấp:Đại học|Lượt xem:2376|Tải về:11|Số trang:20 | Ngày upload:11/08/2012

phần trình bày i. lý do chọn đề tài. mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của nền giáo dục nước ta, nhưng giáo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.