Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Ý nghĩa của việc nghiên cứu các phương pháp sản xuất giá trị thặng

Cấp:Đại học|Lượt xem:17002|Tải về:25|Số trang:23 | Ngày upload:06/04/2012

mục lục(đề cương chi tiết) 1. lời mở đầu. 2 2. nội dung. 3 2.1.cơ sở lý luận của giá trị thặng dư, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.