/6

100 cau trac nghiem ANCOL cuc hay

Upload: KevinNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 105|Tải về: 1

TRẮC NGHIỆM: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL- PHENOL I – DẪN XUẤT HALOGEN 1/ Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn xuất halogen bậc: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2/ Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC: A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHBr C. C6H5Cl D. CH2=CHCl 3/ X là dẫn xuất clo của metan, trong phân tử X clo chiếm 83,52% khối lượng. Công thức của X là: A. CH3Cl B. CH2Cl2 C. CHCl3 D. CCl4 4/ Chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? A. Cl – CH2 – COOH B. C6H5 – CH2 – Cl  C. CH3 – CH2 – Mg - Br D. CH3 – CO – Cl  5/ Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? A. CH2 = CH – CH2Br B. ClBrCH – CF3  C. Cl2CH – CF2 – O –CH3 D. C6H6Cl6  6/ Khi cho metan tác dụng cới Cl2 (đk askt) với tỉ lệ 1:3 ta sẽ thu được sản phẩm nào sau đây: A. clometan/ metyl clorua B. điclometan/ metylen clorua  C. triclometan/ clorofom D. cacbon tetraclorua/ tetraclometan  7/ Theo quy tắc Zai-xep, sán phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-clobutan? A. But-2-en B. But-1-en  C. But-1,3-đien D. But-1-in  8/ Khi đun sôi hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH trong C2H5OH thấy thoát ra một chất khí không màu. Dẫn khí này đi qua ống nghiệm đựng nước brom. Hiện tượng xảy ra là: A. xuất hiện kết tủa trắng B. Nước brom có màu đậm hơn C. nước brom bị mất màu D. Không có hiện tượng gì xảy ra 9/ Số đồng phân của dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Br là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 II – ANCOL: 1/ Chọn cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống sau: Rượu là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử của chúng chứa một hay nhiều nhóm -OH liên kết với............. A. Gốc hiđrocacbon. B. Gốc ankyl. C. Gốc anlyl. D.Gốc hiđrocacbon no. 2/ Chọn cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống sau: Nhiệt độ sôi của rượu cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của ankan tương ứng là vì giữa các phân tử rượu tồn tại.......... A. Liên kết cộng hóa trị. B. Liên kết hiđro. C. Liên kết phối trí. D. Liên kết ion. 3/ Khi cho một ít giọt dung dịch phenolphtalein vào một dung dịch chứa C2H5ONa thì dung dịch có màu: A. Đỏ. B. Hồng. C. Không đổi màu. D. Xanh. 4/ Dãy đồng đẳng của rượu etylic có công thức tổng quát là: A. CnH2n+2OH(n1). B. CnH2n-1OH(n1). C. CnH2n+1OH(n1). D. CnH2n-2O(n1). 5/ Công thức cấu tạo đúng của 2,2- Đimetyl butanol-1 là: A. (CH3)3C-CH2-CH2-OH B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OH C. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH 6/ Công thức cấu tạo đúng của rượu tert - butylic là: A.(CH3)3COH. B.(CH3)3CCH2OH. C.(CH3)2CHCH2OH D.CH3CH(OH)CH2CH3. 7/ Dùng Cu(OH)2 có thể nhận biết được chất nào: A. ancol etylic B. Glixerol C. Đimetyl ete D. metan . 8/ Rượu nào sau đây không tồn tại? A. CH2=CH-OH B. CH2=CH-CH2OH. C. CH3CH(OH)2. D. Cả A,,C. 9/ Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó nCO2 A. (X) là rượu no B. (X) là ankađiol C. (X) là rượu 3 lần rượu D. Tấ 10/ Công thức nào dưới đây là công thức của rượu no mạch hở? A. CnH2n+2-x(OH)x B. C nH2n+2O C. CnH2n+2Ox D. CnH2n+1OH 11/ Cho biết sản phẩm chính của phản ứng khử nước của (CH3