/11

11 bộ đề dành cho học sinh giỏi khối 4

Upload: DuongNguyenHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 137|Tải về: 0

Đề số 1: Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 4 môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài 1- Tính giá trị biểu thức sau: a- 1994 x 867 + 1995 x 133 b- (m :1 - m x1) : (m x 1994 + m + 1) Với m là số tự nhiên. Bài 2- Ba số có trung bình cộng là 60 . Tìm 3 số đó, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ 2 và số thứ nhát bằng 1/4 số thứ ba Bài 3- Cùng một lúc Hà đi từ A đến B, còn Nam đi từ B đến A. hai bạn gặp nhau lần đầu ở điểm C cách điểm A là 3 km, rồi lại tiếp tục đi. Nam đến A rồi quay lại B ngay, còn Hà đến B cũng quay trở về A ngay . Hai bạn gặp nhau lần thứ hai ở điểm D cách B là 2 km. Tính quãng đường AB và xét xem ai đi nhanh hơn? Bài 4- Đoạn thẳng MN chia hình vuông ABCD thành 2 hình chữ nhật ABNM và MNCD (như hình vẽ). Biết tổng và hiệu chuvi hai hình chữ nhật là 1986 cm và 170 cm . Hãy tìm diện tích hai hình chữ nhật đó? A B M N D C Biểu điểm: Bài1 :6 Điểm Bài2 :6 Điểm Bài3 :4 Điểm Bài4 :4 Điểm Đề số 2 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 4 môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Viết tất cả các số chẵn chục nhỏ hơn 4000 có 4 chữ số từ các chữ số sau: 0,2,3,4,5 ( mỗi chữ số chỉ có mặt một lần trong mỗi số). Bài số 2- Tính giá trị biểu thức sau: ( 43 x 11 + 44 x 11 + 45 x 11 + 46 x 11 + 47 x 11) : (45 x 55) Bài số 3- Bố hơn mẹ 4 tuổi, 7 năm trước tuổi bố gấp 8 lần tuổi con còn tuổi con bằng 1/7 tuổi mẹ . Tính tuổi bố , mẹ hiên nay. Bài số 4- Hình chữ nhật ABCD có chu vi là 48 m. Người ta kẻ các đường thẳng song song với chiều rộng để chia hình chữ nhật thành 9 hình vuông và một hình chữ nhật mới. Tính kích thước hình chữ nhật mới . Biết tổng chu vi của 9 hình vuông và hình chữ nhật mới băng 84 m. A B D C Biểu điểm: Mỗi bài 5 điểm Đề số 3 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 4 môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Tính giá trị các biểu thức sau theo các hợp lý nhất: a- ( 4568 + 3759) - ( 4563 + 3764) b- ( 56 x 27 + 56 x 35) : 62 Bài số 2 Tìm số lớn nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 75 thì được thương và số dư bằng nhau. Bài số 3 Có hai thùng đựng tất cả 398 lit dầu ăn. Nếu lấy bớt 50 lit ở thùng thứ nhất đổ sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 16lít. Tính xem mỗi thùng lúc đầu chứa bao nhiêu lít dầu ăn? Bài số 4-Cho hình vuông ABCD có cạnh là 16 cm. Lấy điểm chính giữa của các cạnh rồi nối lại như hình vẽ . Ta được hình vuông thứ hai, rồi cứ tiếp tục làm như vậy… cho đến khi có hình vuông cạnh dàI 4 cm. a- Tính tổng số hình vuông? b- Tổng diện tích của các hình vuông đó là bao nhiêu xentimet vuông? A B D C Biểu điểm: Bài1 :6 Điểm Bài2 :6 Điểm Bài3 :4 Điểm Bài4 :4 Điểm Đề số 4 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 4 môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Không thực hiện phép tính, Hãy tìm X ( GiảI thích cách làm) a- 2087 + (X + 25 ) = 26 + 2087 b- X + 4321 +