/5

2 Đề KT ĐẠI SỐ 8- Tiết 56 ... ma trận )

Upload: RauCold.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 144|Tải về: 1

Tuần 26 - Tiết 56: KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN ĐẠI SỐ 8 I/ Mục tiêu: * Kiến thức: Biết khái niệm phương trình, phương trình tương đương, phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu, các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. * Kỹ năng: - Tìm được phương trình tương đương với phương trình đã cho - Kiểm tra một số có là nghiệm hay không là nghiệm của phương trình - Tìm được điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu - Đưa được phương trình về dạng phương trình tích rồi tìm nghiệm - Giải bài toán chứa ẩn ở mẫu - Giải được bài toán bằng cách lập phương trình * Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực làm bài II/ Hình thức kiểm tra: - Đề kết hợp TNKQ và TL - Kiểm tra trên lớp III. Đề: A/ TRẮC NGHIỆM (3đ): Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn? a. 2x - = 0 b. 1 – 3x = 0 c. 5x2 - = 0 d. 0x +5 = 0 Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 ? a. 3x2 – 5 = x + 1 + 3x2 b. x(x – 1) = x2 + 3x – 4 c. 2x + 3x2 – 1 = 4x2 – x d. Cả a và b. Câu 3. Phương trình 2x + 1 = -5 có nghiệm là: a. 2 b. -5 c. 3 d. -3 Câu 4: x = – 2 và x = 1 là nghiệm của phương trình nào sau đây? a. (x – 1)(x – 2) = 0 b. (2x – 4)(x + 1) = 0 c. (x – 1)(2x + 4) =0 d. Câu 5: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình x2-25 = 0 ? a. x-5 = 0 b. x+5 =0 c. (x+5)(x-5) = 0 d. x-25 = 0 Câu 6: ĐKXĐ của phương trình là: a. b. c. d. B/ TỰ LUẬN (7đ): Bài 1: Giải các phương trình sau: a/ ( 1 đ ) b/ ( 1 đ ) c/ ( 1 đ ) d/ ( 1,5 đ ) Bài 2 : (2.5) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h . Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 45 phút. Tính quãng đường AB? --------------------------------------- MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Tiểt 56 – Đại 8) Cấp độ Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  Chủ đề 1 Phương trình bậc nhất 1 ẩn Biết nhận dạng PT bậc nhất 1 ẩn -Biết đổi PT về PT bậc nhất -Biết được nghiệm của PT  -Giải PT đưa về dạng PT bậc nhất.   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 1 2 1  2 2  6 4 – 40% Chủ đề 2 Phương trình tích  -Biết đổi PT về PT tích  -Giải PT tích   Số câu Số điểm Tỉ lệ %  1 0,5  1 1  2