Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/15

317 câu bài tập ancol-andehit -âxit

Lượt xem:559|Tải về:29|Số trang:15 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI TẬPChương: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXILICĐốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp thu được 6,16 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Công thức của 2 axit làA. CH3COOH và C2H5COOH.                                  B. C2H3COOH và C3H5COOH.C. HCOOH và CH3COOH.                           D. C2H5COOH và C3H7COOH.Chia 0,6 mol hỗn hợp 2 axit no thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đốt cháy hoàn toàn thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Phần 2 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit ban đầu làA. CH3-COOH và CH2=CH-COOH.                        B. H-COOH và HOOC-COOH.C. CH3-COOH và HOOC-COOH.                D. H-COOH và CH3-CH2-COOH.Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở làA. CnH2nO2.                B. CnH2n+2O2.              C. CnH2n+1O2.  D. CnH2n-1O2.Công thức chung axit cacboxylic no, đa chức, mạch hở làA. CnH2n-m(COOH)m.  B. CnH2n+2-m(COOH)m. C. CnH2n+1(COOH)m         D. CnH2n-1(COOH)mC4H8O2 có số đồng phân axit làA. 1.                            B. 2.                   ...