/2

333 bài tập tích phân tự luyện

Upload: ThanhTan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 104|Tải về: 0

(333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC( 1/ Cho hàm số : f(x)= x.sinx+x2 . Tìm nguyên hàm của hàm số g(x)= x.cosx biết rằng nguyên hàm này triệt tiêu khi x=k 2/Định m để hàm số: F(x) = mx+(3m+2)x2 -4x+3 là một nguyên hàm của hàm số: f(x) = 3x2 +10x-4. 3/Tìm họ nguyên hàm của hàm số: f(x)= cosx.sin8x. (TÍNH : 4/I = 5/I = 6/I = 7/ I =sin2 x.cos2xdx 8/I = (2cos2 x-3sin2 x)dx 9 / I = 10 / I = (tgx-cotgx)2 dx 11/ I = 19/ I = dx 20/ I = dx 21/I = 22/ I = 23/ I = 24/ I = 25/I = 26/I = 27/I = 28/I = 29/I = 30/I = 31/I = 32/I = 33/I = . 49/I = 50/I = 51/I = 52/I = 53/I = 54/I = 55*/I = 56/I = 57/I = 58/I = 59*/I = 60/I = 61/I = 62/I = 63/I = 79/I = 80/I = 81/I = 82/I = 83/I = 84/I = 85/I = 86/I = 87/I = 88/I = 89/I = 90*/I = 91*/I = 92/I = 93/I = . 109/I = 110*/I = 111/I = 112/I = 113/I = 114/I = 115/I = 116/I = 117/I = 118/I = 119*/I = 120/I = 121/I = 122/I = 137/I = 138/I = 139/I = 140/I = 141/I = 142/I = 143/I = 144/I = 145/I = 146/I = 147/I = 148/I = 149/I = 150/I = 151/I = 167/I = 168/I = 169/I = 170/I = 171/I = 172/I = 173/I = 174/I = 175/I = 176/I = 177/I = 178/I = 179/I = 180/ 181/I= . 197/I = 198/I = 199/I = 200/I = 201/I = 202/I = 203/I = 204/I = 205/I = 206/I = 207/I = 208/I = 209/I = 210/I = 211/I = 227/I = 228/I = 229/I = 230/I = 231/I = 232*/I = 233/I = 234/I = 235/I = 236/I = 237/I = 238/I = 239/I = 240*/I = 241/I = 255/I = 256/I = 257*/I = 258/I = 259/I = 260/I= 261/I = 262*/I = 263/I = 264/I = 265/I = 265/I = 266/I = . 281*/I = 282/I = 283/I = 284/I = 285/I = 286/I = 287/I = 288/I = 289/I = 290/I = 291/I = 292/I = 293/I = 294/I = 308*/I = 309*/I = 310*/I = 311/I = 312*/I =