/8

4 De+Da thi KSCL dau nam 8-9

Upload: TungDai.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 208|Tải về: 0

§Ò A A. TRAÉC NGHIEÄM : (4 ñieåm) Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôïc caâu traû lôøi ñuùng : Câaâu 1 : Ñôn thöùc ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc 5x2y laø : A. 5xy2 B. C. x2y D. C©u 2: H·y nèi c¸c ý ë cét A vµ ý ë cét B ®Ó ®­îc kÕt qu¶ ®óng Câaâu 3 : Hình veõ beân. Cho tam giaùc ABC, trung tuyeán AM vaø troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC thì : A. ; B. ; C. ; D. . B. PhÇn tr¾c nghiÖm. Baøi 1 : ( 3 ñ) Cho ña thöùc : P(x) = x3 + 4x - 5x2 + 3. Q(x) = 5x2 - x3 - 3x - 10. a) Tính P(x) + Q(x). b) Tính : P(x) - Q(x). Baøi 2 : (3 ñ) Cho r ABC caân taïi A vaø hai ñöôøng trung tuyeán BM, CN caét nhau taïi K. Chöùng minh : BN = CM (1 ñ) Chöùng minh : r BNC =