/8

4 De+Da thi KSCL dau nam 8-9

Upload: TungDai.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 443|Tải về: 0

§Ò A A. TRAÉC NGHIEÄM : (4 ñieåm) Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôïc caâu traû lôøi ñuùng : Câaâu 1 : Ñôn thöùc ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc 5x2y laø : A. 5xy2 B. C. x2y D. C©u 2: H·y nèi c¸c ý ë cét A vµ ý ë cét B ®Ó ®­îc kÕt qu¶ ®óng Câaâu 3 : Hình veõ beân. Cho tam giaùc ABC,

[Ẩn quảng cáo]