/23

60 đề hsg 8

Upload: NguyenThiHongVan.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 419|Tải về: 1

Đề thi HSG I. Tr¾c nghiÖm: H·y chän ch÷ c·i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: C©u 1: §Ó ®a thøc f(x) = x4 + 2x3 + ax2 + 2x + b lµ b×nh ph­¬ng cña mét ®a thøc th×: A. a = 3; b = 1 B. a = 3; b = 0 C. a = 4; b = 1 D. a = 1; b = 1 C©u 2: Cho ph©n thøc . Gi¸ tri cña ph©n thøc b»ng 0 kh

[Ẩn quảng cáo]