/23

60 đề hsg 8

Upload: NguyenThiHongVan.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 218|Tải về: 1

Đề thi HSG I. Tr¾c nghiÖm: H·y chän ch÷ c·i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: C©u 1: §Ó ®a thøc f(x) = x4 + 2x3 + ax2 + 2x + b lµ b×nh ph­¬ng cña mét ®a thøc th×: A. a = 3; b = 1 B. a = 3; b = 0 C. a = 4; b = 1 D. a = 1; b = 1 C©u 2: Cho ph©n thøc . Gi¸ tri cña ph©n thøc b»ng 0 khi: A. x = 0 B. x = 0 hoÆc x = 1 C. x = 1 D. Kh«ng cã gi¸ trÞ cña x C©u 3: KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh (a6 - 1) : (a2 - 1) lµ: A. a4 + 1 B. a4 + a2 + 1 C. a4 + 2a2 + 1 D. Kh«ng thùc hiÖn ®­îc C©u 4: Mét tam gi¸c cã ®é dµi hai c¹nh b»ng 3cm vµ 8cm, gãc xen gi÷a b»ng 600. §é dµi c¹nh cßn l¹i lµ: A. 7cm B. 4cm C. D. C©u5 Cho . KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ ®óng? A.