/7

7 de kiem tra toan dai so 8 chuong 2

Upload: HoangThiThuan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 174|Tải về: 1

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 (Số 1) Môn : ĐẠI SỐ 8 Thời gian :45 phút I.TRẮC NGHIỆM (5đ): Câu 1 : (1đ) Biểu thức nào là1 phân thức đại số ? A. B. C. D. Cả A,B,C Câu 2 : (1đ). Các cách viết sau , cách nào đúng? A. B. C. D. Câu3 :(1đ) Hai phân thức nào bằng nhau ? A. B. C. D. Câu 4: (1đ) Kết quả của phép tính : là : A. B. x C. -2 D. Câu 5:: Khoanh tròn MTC đúng của các phân thức sau . ; ; A. 72x6y9 B. 36x2y4 C. 36x3y9 D. cả 3 đều sai Câu 6: Cho phân thức A = . Giá trị của phân thức A với x = 5 là A. 4 B. 20 C. 25 D. Một kết quả khác Câu 7 Giá trị của phân thức bằng 0 khi x bằng : A. – 1 B. – 1 và 1 C. 1 D. Một kết quả khác II.TỰ LUẬN (5đ): Câu 1 (2đ). Thực hiện các phép tính :a) (1đ) b) (1đ) Câu 2 : (1đ). Thực hiện phép tính : Câu 3 : (2đ). Cho phân thức : Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định (1đ) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 (1đ) ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 (Số 2) Môn : ĐẠI SỐ 8 Thời gian :45 phút I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Điều kiện để cho biểu thức là một phân thức là: A. x 1 B. x = 1 C. x 0 D. x = 0 Câu 2: Phân thức bằng với phân thức là: A. B. C. D. Câu 3: Kết quả rút gọn phân thức bằng: A. 2xy2 B. 2xy(x – y) C. 2(x – y)2 D. (2xy)2 Câu 4: Hai phân thức và có mẫu thức chung đơn giản nhất là: A. 8x2y3z B. 12x3y3z C. 24 x2y3z D. 12 x2y3z Câu 5: Phân thức đối của phân thức là: A. B. C. D. Câu 6: Phân thức nghịch đảo của phân thức là: A. B. C. D. II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: (6 điểm). Thực hiện các phép tính: 1/ 2/ 3/ 4/ Câu 2: (1 điểm). Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A = (với x1) có giá trị là một số nguyên. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 (Số 3) Môn : ĐẠI SỐ 8 Thời gian :45 phút I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: (2 điểm) Điền dấu “ X ” vào ô thích hợp Câu Nội dung Đúng Sai 1 là một phân thức đại số  2 Phân thức đối của phân thức là   3 Phân thức được xác định khi x5  4 =   Câu 2: (2 điểm) Đánh dấu X vào ô vuông của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 1) Thực hiện phép tính: ta được kết quả là: A.( B.( C.( D.( 2) Rút gọn phân thức ta được kết quả là: A.( B.( C.( D.( 3) Cho đẳng thức: . Đa thức phải điền vào chỗ trống là: A.( x2 + 8 B.( x2 – 8 C.( x2 + 8x D.( x2 – 8x 4) Biến đổi phân thức thành phân thức có tử là 12x2 + 9x thì khi đó mẫu thức là: A.( 3x3 + 15 B.( 3x3 – 15 C.( 3x3 + 15x