Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

76 bai luyen violimpic lop 3

Lượt xem:375|Tải về:1|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI ÔN LUYỆN VIÔLIMPIC LỚP 3Bài 1: Tìm số chia trong phép chia co số chia là 6, số dư là số lớn nhất có thể có, thương là 27?.....Bài 2: Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 128, số dư là 3, thương bằng 5?.....Bài 3: Tìm y biết: a) y x 5 – 15 = 40 b) 75 – y x 5 = 30…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 4: Tìm số bị chia trong phép chia có số dư là 7, số dư là số lớn nhất có thẻ có, thương bằng 18?.....Bài 5: Hiệu hai số là 356. Nếu tăng số bị trừ 56 đơn vị và giảm số bị trừ 28 đơn vị thì hiệu mới là?.....Bài 6: Tổng hai số là 789. Nếu tăng số thứ nhất 76 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 59 đơn vị thì tổng mới là…………….Bài 7: Có hai can đựng dầu, can thứ nhất đựng 26l dầu....