/2

bai 3 violimpic vong 8 lop6

Upload: ThanhHienHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 522|Tải về: 1

Thời Gian : BÀI THI SỐ 2 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm số tự nhiên có hai chữ số dạng , biết: . Số cần tìm là Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Kết quả của phép chia là Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Thêm vào bên trái và bên phải của số 15 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho 72. Số tạo được là Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Chữ số tận cùng của số là Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Chữ số tận cùng của số là Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số nhỏ nhất có dạng chia hết cho cả 2 và 9 là Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Trong khoảng từ 157 đến 325 có bao nhiêu số chia hết cho 3 ? Trả lời: số. Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm số tự nhiên có ba chữ số dạng , biết: . Số cần tìm là Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Từ số 1 đến số 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 2 ? Trả lời: số. Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm số tự nhiên có hai chữ số thỏa mãn ba điều kiện sau: Tổng các chữ số của nó không nhỏ hơn 7; Tổng các bình phương các chữ số của nó không lớn hơn 30; Hai lần số được viết bởi các chữ số của số phải tìm nhưng theo thứ tự ngược lại không lớn hơn số đó. Số cần tìm là