/3

Bài giảng Ankin

Upload: NgocAnh.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 109|Tải về: 1

Nội dung Hoạt động của giáo viên Bài 43 ANKIN Hoạt động 1: Vào bài -GV: Ở các bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về hiểu về hidrocacbon không no, trong phân tử có chứa liên kết đôi. Bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu một hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có chứa liên kết ba. Đó chính là ankin. I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp CTPT CTCT C2H2 CH ( CH etin (axetilen) C3H4 CH ( C – CH3 C4H6 CH ( C- CH2- CH3 but- 1- in CH3- C ( C – CH3 C5H8 CH ( C- CH2- CH2- CH3 CH3 - C ( C- CH2- CH3 pent- 2- in CH ( CH- CH – CH3 3- metyl but- 1- in. │ CH3 HC không no, mạch hở. Ankin Chứa 1 liên kết ba C=C CT: CnH2n-2 (n≥2) Cách gọi tên + Mạch chính chứa liên kết ba, mạch dài nhất. + Đánh số C gần vị trí nối ba. + Số chỉ vị trí nhánh- tên nhánh + tên mạch chính- số chỉ vị trí nối ba – in. Cấu trúc phân tử - C ( C- + C mang nối ba trong phân tử ankin ở trạng thái lai hóa sp. 1 liên kết σ bền + liên kết ba 2 liên kết π không bền Gđ1 đứt 1 lk π Lk đôi C=C Gđ2 đứt 1 lk π LK đơn C- C Tính chất vật lí: SGK Hoạt động 2: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp. -GV: Cho CTPT, CTCT của một ankin đơn giản nhất là C2H2 (CH ( CH). Em hãy lên bảng viết tiếp CTPT, CTCT của 3 ankin đồng đẳng kế tiếp. -GV: Dựa vào CTPT, CTCT đã viết, em hãy nhận xét về đặc điểm cấu tạo của ankin. -GV: Tương tự cách gọi tên của anken, em hãy gọi tên các ankin sau: CH ( C- CH2 – CH3 CH3- C ( C- CH2 - CH3 CH( C- CH- CH3 │ CH3 -GV: Từ đó, em hãy rút ra cách gọi tên ankin. -GV: Em hãy cho biết trạng thái lai hóa của C mang nối ba trong phân tử ankin? -GV: Liên kết ba bao gồm những liên kết gì? -GV: Trong liên kết ba của phân tử ankin có 2 liên kết π kém bền, do đó khi tham gia phản ứng, nó sẽ xảy ra theo 2 giai đoạn. + Giai đoạn 1: cắt đứt 1 liên kết π tạo liên kết đôi C=C. -GV: Vậy giai đoạn 2 xảy ra như thế nào? II. Tính chất hóa học 1.Phản ứng cộng a/ Cộng H2 CH ( CH + H2 CH2= CH2 CH ( CH + 2H2 CH3- CH3 b/ Cộng Br2 C2H5 - C ( C – C2H5 XY c/ Cộng hidroclorua Vinyl clorua n CH2= CH (CH2- CH )n P.V.C │ │ Cl Cl d/ Cộng nước CH ( CH + H OH CH2= CH ↔ CH3─ C ─ H │ O ─ H O anđêhit axetic CH( C- CH3 + H OH CH2= C─ CH3 ↔ CH3─ C─ CH3 │ O ─ H O axeton e/ Phản ứng đimehóa và trimehóa CH ( CH + H C ( CH CH2= CH- C ( CH  hay Hoạt động 3: Phản ứng cộng. a/ Cộng H2 -GV: Như đã nói ở trên, ankin khi tham gia phản ứng cộng sẽ xảy ra theo 2 giai đoạn. Vậy một em lên bảng viết PTPU cộng của axetilen với H2 theo tỉ lệ 1: 1 và 1: 2. CH ( CH + H2 → CH ( CH + 2H2 → -GV: phản ứng dừng lại ở giai đoạn tạo anken thì dùng xúc tác là hỗn hợp Pd/ PbCO3. Còn khi có xúc tác Ni, Pt, Pd ở nhiệt độ thích hợp thì tạo ankan. b/ Cộng Br2 -GV: Tương tự như anken, ankin cũng làm mất màu dung dịch nước brom.Phản ứng cũng xảy ra theo 2 giai đoạn.Em hãy viết PTPU vào vở. C2H5 - C ( C – C2H5 X