Bài giảng lịch sử kiến trúc

Upload: HuyenBanDayChuyen.dokovn|Ngày: 13/12/2012|Lượt xem: 702|Tải về: 47

Bài giảng lịch sử kiến trúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Giảng viên: ThS.KTS.Ngô Việt Hùng

Kiến trúc tôn giáo Việt Nam.

- Tôn giáo ở Việt Nam chủ yếu là: Khổng giáo,

Đạo giáo (còn gọi là Lão giáo), Phật giáo và từ

thế kỷ thứ XVI còn có thêm Thiên chúa giáo.

- Ngoài ra còn có một số các tôn giáo khác như

đạo Hồi, đạo Tin lành, đạo Cao đài, đạo Hòa

hảo.

.VV

Kiến trúc Việt Nam từ năm 1954 - 1975 và 1975 - 1986

Giai đoạn 1954 - 1975

ã Miền Bắc

– Thời kỳ khôi phục kinh tế,

– Thời kỳ cải tạo và phát triển kinh tế.

ã Các công trình chủ yếu được xây dựng

trong thời kỳ này là nhà ở, nhà công

nghiệp và nhà công cộng. Các công trình

chịu ảnh hưởng rõ rệt của kiến trúc Liên

xô - XHC

[Ẩn quảng cáo]