Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/198

Bài Học Đường Đời Đầu Tiên

Lượt xem:351|Tải về:0|Số trang:198 | Ngày upload:17/04/2013

TuÇn 20 - bµi 18 TiÕt 73, 74: Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn TiÕt 75: Phã tõ Ngµy so¹n : 02/ 01 TiÕt 73,74 : V¨n b¶n Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn ( TrÝch “ DÕ MÌn phiªu l­u kÝ ” – T« Hoµi ) A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh : - HiÓu ®­îc néi dung, ý nghÜa cña bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn ®èi víi DÕ MÌn còng lµ ®èi víi chóng ta. - N¾m ®­îc mét vµi nÐt ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt miªu t¶, kÓ chuyÖn vµ sö dông tõ ng÷. B. ChuÈn bÞ cña GV- HS: 1. Gi¸o viªn: So¹n gi¸o ¸n, chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: tranh ¶nh, t¸c phÈm 2. Häc sinh: So¹n bµi. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þn