/3

Bai kiem tra cuoi ki II- lop 3

Upload: ThangNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 119|Tải về: 0

Đề 1:Toán : Kiểm tra cuối kì II A. Trắc nghiệm: Khoanh vào ý đúng 1. Số 38 159 có chữ số hàng chục nghìn là: A. 1 B.8 C. 3 D.1 2. Số bé nhất có năm chữ số là: A. 10 000 B. 99 999 C. 9990 D. 90000 3. Trong một phép chia có dư số chí là 7 thì số dư lớn nhất là: A. 9 B. 8 C . 7 D. 6 4.Đìên Đ,S vào ô trống. a. Số liền trước số 63 000 là số 62 000 b. 128 : 8 :4 =128 : 2 = 64 c.15m 5cm = 1505 5.Đặt tính: 6. Tìm X: X x 5 = 41280 X : 7 = 2289 Một cửa hàng có 1450 kg gạo. Cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………………………… Đề 2: Bài kiểm tra cuối học kì II-Môn toán Bài 1: Đặt tính rồi tính 37264 + 25328 62970- 5958 5142 x 8 27433 : 7 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Bài 2: Tính giá trị của biểu thức 21018 x 4 +10975 = 98765 – 15026 x 4 = ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3:Viết số thích hợp vào chỗ trống 12575, 12580,12585,.............., ............... 52168, 51272, ............, 52180,................ Bài 4: Điền dấu ,= 3m20cm ......3m15cm 125m + 26m......152 m 7m6cm........706cm 127cm -27cm......1m Bài 5: Khoanh vào ý đúng Một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 7 cm. Diện tích của hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật nói trên là: A,36 cm² B, 77cm² C, 18 cm² D, 81cm² Bài 6: Một nhà máy dự định sản xuất 15420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất đợc 1/3 số cái cốc .Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa? Bài giải .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 7: Một hình vuông có độ dài một cạnh là 80cm. hình đó đợc chia thành 4 hình chữ nhật bằng nhau. Tính tổng chu vi của 4 hình chữ nhật đó? Bài giải .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................