/2

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 5

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 561|Tải về: 15

Trường Tiểu họcVũ LăngBài kiểm tra chất lượng giữa học kì IIMôn Tiếng Anh - Lớp 5Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)Họ và tên: ..... Lớp.....I. Khoanh tròn một từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại lại. (2 điểm)1. cold hot sore body2. mouth cloudy about your3. wash walk badminton watch4. live did listen decide5. party easy Why countryII.Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng các từ cho trước. (2 điểm) Some matter doctor temperature aspirinA: you don’t look well. What’s the (1) __________ with you?B: I feel sick. I have a (2) ___________. My head is aching.A:Would you like me to phone the (3)_________?B: No. I’d like (4) _________ lemon juice.A: Take some (5)_________ and have a rest.B: .Thanks. I think I’ll feel better soon.III.Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống. (2 điểm)1. My friend was born ____________ 1996. (in/ on/ at) 2. It’s ____________ in Ha Noi....