/4

Bài KT Hoá 9 tiết 46 (Có ma trận)

Upload: TuyenNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 145|Tải về: 0

Ma trận đề kiểm tra hoá 9 tiết 45 Nội dung Mức độ Trọng số  Biết Hiểu Vận dụng  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  Tính chất của Clo  1  1   0,5đ  0,5đ Cacbon và oxit của cacbon  1 1 1 2 5   0,5 0,5đ 0,5đ 3đ 4,5đ Axit cacbonic và muối cacbonat.  1 1 1 2 4   0,5đ 1,5đ 0,5 1đ 3,5đ Silic & CN Silicat 1   1  0,5đ   0,5đ Bảng HTTH   1 1    0,5đ 0,5đ Chất hữu cơ 1   1  0,5đ   0,5đ Tổng số 2 3 2 3 4  1đ 1,5đ 2đ 1,5đ 4đ 10đ  Họ và tên:……………….............. Thứ ……ngày……..tháng……năm 2009. Lớp:9.Trường:PTCS Võ Thị Sáu. Bài kiểm tra môn hoá - tiết 46 Thời gian:45 phút. Điểm Lời phê của giáo viên  I.Trắc nghiệm khách quan (4đ). Chọn ý đúng trong các câu sau: Câu 1: Dãy nào sau đây gồm toàn các chất hữu cơ: A. NaOC2H5; NaHCO3; CH3NO2; CH3Br; C2H6O; C4H10; C6H6. B. NaOC2H5; CH4O; C4H10; CH3NO2; C6H6; CH3Br; C2H6O. C. CH3NO2; NaHCO3; CaCO3; HNO2; C6H6; C2H6O; C4H10. D. NaOC2H5; NaHCO3; C4H10; CH3NO2; C6H6; CH3Br; C2H6O. Câu 2:Sau khi làm thí nghiệm, khí Clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí Clo vào: A.DD HCl B. Nước C. DD NaCl D. DD NaOH Câu 3:Thành phần chính của thuỷ tinh là: A.NaOH, Si, H2SiO3 C.Na2SiO3 ,, CaSiO3 B.SiO2, Na2CO3 D. CaSiO3 , SiO2 Câu 4:Nhóm gồm các nguyên tố phi kim được sắp xếp theo chiều tình phi kim giảm dần: A.Si, Cl, S, P B. Cl,S, P, Si C.Si, S, P, Cl D. Si, Cl, P, S Câu 5:Cacbon và Oxi phản ứng theo phương trình hoá học sau: C + O2 -( CO2 Nếu cho 1,2 g C phản ứng với 1,68lít khí Oxi (đktc ) thì lượng tối đa cacbon đioxit sinh ra là: A. 1,68 lít B. 1,8 lít C.1,86 lít D.2,52 lít Câu 6:Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau? A) K2CO3 và NaCl B) NaOH và K2CO3 C) NaNO3 và Na2CO3 D) MgCO3 và HCl Câu 7:Trong các hành vi phá hoại môI trường: a)Chặt,phá rừng. b) làm tràn dầu ra biển. c)Làm cháy rừng d) Không xử lí nước thảI từ các nhà máy. e)Xả rác thảI bừa bãi. Hành vi gây ra hiệu ứng nhà kính: A.a và b B.b và c C. a và c. D. d và e Câ