/1

Bài tập amoniac và muối amoni

Upload: LanPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1072|Tải về: 14

Baøi 11. AMONIAC VAØ MUOÁI AMONI Moâ taû vaø giaûi thích hieän töôïng xaûy ra trong thí nghieäm chöùng minh amoniac tan nhieàu trong nöôùc Coù 5 bình ñöïng rieâng bieät 5 chaát khí : N2 , O2 , NH3 , Cl2 vaø CO2 . Haõy ñöa ra moät soá thí nghieäm ñôn giaûn ñeå nhaän ra bình ñöïng khí NH3 .Neâu tính c

[Ẩn quảng cáo]