Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài tập amoniac và muối amoni

Lượt xem:770|Tải về:12|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Baøi 11. AMONIAC VAØ MUOÁI AMONI Moâ taû vaø giaûi thích hieän töôïng xaûy ra trong thí nghieäm chöùng minh amoniac tan nhieàu trong nöôùc Coù 5 bình ñöïng rieâng bieät 5 chaát khí : N2 , O2 , NH3 , Cl2 vaø CO2 . Haõy ñöa ra moät soá thí nghieäm ñôn giaûn ñeå nhaän ra bình ñöïng khí NH3 .Neâu tính chaát hoùa hoïc ñaëc tröng vaø nhöõng öùng duïng cuûa amoniac . Taïi sao ngöôøi ta noùi amoniac laø moät bazô yeáu ?Dung dòch coù theå hoøa tan Zn(OH)2 laø do Zn(OH)2 laø hidroxit löôõng tính Zn(OH)2 laø moät bazô ít tan Zn(OH)2 coù khaû naêng taïo phöùc chaát tan , töông töï nhö Cu(OH)2NH3 laø moät hôïp chaát coù cöïc vaø laø moät bazô yeáu Vieát phöông trình hoùa hoïc cuûa caùc phaûn öùng thöïc hieän sô ñoà chuyeån hoùa sau :Khí A dung dòch A B Khí A C D + H2OCho caân baèng hoùa...