Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bài tập anken

Lượt xem:1091|Tải về:19|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI TẬP ANKENI, CÁC CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN1,khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X mà số mol khí  =  thì kết luận chất ban đầu có dạng 2, cho anken X qua dung dịch nước brom,dung dịch thuốc tím (KMn) thì khối lượng bình tăng là khối lượng anken tham gia phản ứng3,khi viết đồng phân của chất có dạng  thì phải viết đồng phân anken gồm mạch C,vị trí nối đôi ,đồng phân hình học (cis,trans) và đồng phân mạch vòng xicloankan 4,hệ số phản ứng cố định của anken và thuốc tím là 3 2 4 3 2 2 II,BÀI TẬP Bài 1 cho 2,24 l anken tác dụng với dung dịch brom dư thì thấy khối lượng bình tăng 5,6 g, xác định công thức cấu tạo của anken biết anken tác dung với HBr cho 1 sản phẩm Bài 2 đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken thu được 1,12 l ...