/6

bai tap cau tao nguyen tu- nang cao

Upload: GomenasaiHD.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 154|Tải về: 2

DẠNG I: Bài toan về số proton , notron , electron Bài 1: Nguyên tử của mot nguyên tố A có tổng số hat proton, nơtron, electron la 48, trong đó số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang đien.Viết cau  hình electron cua  nguyen  tử nguyen  to A. Xác định  vị trí  cua  A trong  bang  he thống tuần hoàn. (Đề thi tuyển sinh trương CĐ Giao thông vận tai – 2004) Bài 2: Cho 3 nguyên tố A, B, D (ZA  -           A, B cùng mot phân nhóm chính va ở 2 chu ky kiên tiếp trong bảng tuần hoan. -           B, D la 2 nguyên tố kế cận nhau trong 1 chu kỳ. -           Tổng số proton trong 2 hạt nhan A, B la 24. Xác định A, B, D và vị trí cua A, B, D trong bảng hệ thống tuần hoan. (Đề thi đe nghị Olympic 30/4/2004 cua trương THPT chuyen Nguyễn Du – Tỉnh Đak Lak) Bài 3: Một  hợp  chất cau  tao từ  cation  M+  và  anion X2-.  Trong  phan  tư M2X co tổng  số hạt p, n, e  la 140. Trong đó số hạt mang điện nhieu hơn số hat không mang điện la 44 hạt. Số khối của ion M+  lơn hơn số khối cua ion X2-  là 23. Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn trong ion X2-  là 31. a)Viết cau hình electron cac ion M+ va X2-. b)Xác định vị trí của M và X trong bảng tuan tuần hoàn. (Đe thi đề nghị Olympic 30/4/2004 của trương THPT Mac Đĩnh Chi – TP Hồ Chí Minh) Bài 4: Hợp chat A đươc tạo thành từ cation X+ va anion Y-. Phan tư A chứa 9 nguyên tử, gồm 3 nguyên tố phi kim. Ty lệ số nguyen tư của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tong so proton trong A là 42 va trong ion Y-  chứa 2 nguyên tố cùng chu kỳ, thuộc hai phan nhón chính liên tiếp. Xác định công thức hoá học va gọi ten A. (Đề thi đe nghị Olympic 30/4/2004 cua trương THPT chuyen Hoang Lê Kha –Tây Ninh) Bài 5: Hợp chất A có cong thưc phân tử M2X. Tổng số hạt trong A la 116, trong đó so hat mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện la 36. Khối lượng nguyên tử X lơn hơn M là 9. Tổng số 3 loại hat trong X2-  nhiều hơn trong M+  la 17. a)Xác định M, X. b)Cho 2,34g hợp chat A tác dung với dd M’(NO3)2  thu 2,8662g ket tủa B. Xác định nguyên tử lương M’. Nguyên to M’ có 2 đồng vị Y, Z. Biết tổng số khoi là 128, số nguyên tử của đồng vị Y bằng 0,37 số nguyên tử của đồng vị Z. Xac định số khoi của Y, Z. (Đề thi đe nghị Olympic 30/4/2000 cua trương THPT Hung Vương- TP Hồ Chí Minh) Bài 6: Một hơp chat A có công thưc MX2, trong đó M chiếm 46,67% ve khối lương. M là một kim loại, X là phi kim chu kỳ 3. Trong hat nhân M có n – p=4, trong hat nhân của X có n’=p’. Tổng số proton trong MX2 la 58. Hãy xac định M,X va vị trí của chúng trong bang hệ thống tuan hoan. (Đề thi đe nghị Olympic 30/4/2000-lơp 11-Trương THPT Hung Vương – TP Hồ Chí Minh) Bài 7: Hợp chất A tao thanh từ cation R+  và anion Q2-. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử cua 2 nguyên tố tao nên. Tong so proton trong R+ la 11, tổng số electron trong Q2- là 50. Xác định cong thức phan tử và gọi ten A, biết hai nguyên tố trong Q2-  thuoc cùng mot phan nhom, ở hai chu kỳ liên tiếp. (Đề thi đe nghị Olympic 30/4/2000-lơp 11-Trương THPT chuyen Trần Hưng Đạo-Bình Thuan) Bài 8: Khối lượng phan tử cua 3 kim loai A, B, C (đều có hoá trị II) lập thanh cấp số cộng co công sai la 16. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của 3 hat nhan nguyen tử 3 nguyên to A, B, C la 120. Hãy xac định công thưc phan tử ba muối cacbonat cua ba kim loai trên. Viết phương trình cho ba muối tren tac dung với dd HNO3 loãng. (Đề thi đe nghị Olympic 30/4/2000-lơp 11-Trương THPT chuyen tỉnh Bac Liêu) Bài 9: Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyen tử